کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

ساختار سازمانی کمیته علمی کنفرانس سراسری نهج البلاغه
دبیر علمی کنفرانس: دکتر مصطفی دلشاد تهرانی (استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه قرآن و حدیث)
مسئول کمیته علمی کنفرانس: یونس اشرفی امین (عضو هیأت علمی علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه پیام نور)

1)  دکتر منصور پهلوان (استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران)
2)  دکتر عبدالهادی فقهی زاده (استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران)
3)  دکتر سید محمد مهدی جعفری (استاد فرهنگ عربی و علوم قرآنی دانشگاه شیراز)
4)  دکتر محمد رضا شاهرودی (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران)
5)  دکتر عباس مصلایی پور (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام)
6)  دکتر محمد هادی امین ناجی (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور)
7)  دکتر احمد شجاعی (دانشیار علوم قرآنی و تفسیر دانشگاه محقق اردبیلی)
8)  دکتر بخشعلی قنبری (دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)
9)  دکتر سید حسن عاملی (استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
10)  دکتر مصطفی دلشاد تهرانی (استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث)
11)  دكتر حامد شريعتى نياسر (استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث)
12)  دکتر عباس فنی اصل (استادیار فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی)
13)  دکتر سیف اله مدبر (استادیار معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی)
14)  دکتر فرج بهزاد (استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
15)  دکتر علیرضا عبدالرحیمی (استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
16)  دکتر جواد واحدی زاده (استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
17)  یونس اشرفی امین (عضو هیات علمی علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه پیام نور)